top of page

מזונות ילדים

החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט-1959, אשר מסדיר את ענייני המזונות, מחייב הורה לדאוג לצורכי ילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל 18. חיוב המזונות יהיה בהתאם לדין האישי . בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת  בתחום, בעיקר בזוגות שבהם שני ההורים הינם יהודיים. ,כך למשל כששני ההורים יהודים, יחול הדין העברי המטיל את חובת המזונות האבסולוטית על האב עד שילדו מגיע לגיל 6.

אולם מה קורה כשהילד חצה את גיל 6? אצלנו במשרד עו"ד בסרמן נדריך אותך  ונפעל למיצוי

זכויותייך על פי הפסיקה הרלוונטית. 

עו"ד למזונות, עורך דין מזונות, מזונות ילדים, עו"ד למשפחה במרכז, עו"ד משפחה בנהריה, עו"ד משפחה בראשון לציון, עורך דין לענייני משפחה, עורך דין לענייני משפחה *, עורך דין למזונות *, עורך דין לגירושין

פסק הדין שניתן במסגרת בע"מ 919/15, שינה מן היסוד את האופן בו מפרשים  בתי המשפט את הדין העברי, וכפועל יוצא מכך, שונה האופן בו נפסקים דמי המזונות. על פי פס"ד זה, רק כאשר גילו של הקטין הוא מלידה עד 6 שנים חלה על האב החובה האבסולוטית לדאוג לכל צרכיו ההכרחיים של הילד.

בעניין זה יש להדגיש שני עניינים עיקריים. האחד, החובה החלה על האב אינה כשורה ליכולותיו הכלכליות או למצבו הכלכלי של הילד. השני, מזונות אלה אמורים להיות שווים לילד עני ולילד עשיר.
מגיל 6 ומעלה, תשלום המזונות יהא מדין צדקה. כלומר, התשלום עבור הקטין יהיו על ילד שני הוריו ביחס להכנסתם ובהתחשב בזמני השהיה.

בעמ 919/15

​מדור ואחזקת מדור

התשלום עבור מקום המגורים ואחזקתו נחשב לחלק מהצרכים ההכרחיים של הילד. על פי דין, על מקום המגורים להיות דומה ברמתו לזה אליו היה רגיל הילד טרם הוריו נפרדו.

במקרה בו נקבע הורה משמורן. תשלום המדור ואחזקתו מיושם בדרך של השתתפות ההורה שאינו משמורן בתשלום דמי השכירות או המשכנתא ותשלומי אחזקת הבית אותם משלם ההורה המשמורן.

"מחציות"

את התשלומים הנוספים, כגון, הוצאות חינוך לסוגיו, הוצאות השגחה והוצאות בריאות, נהוג לחלק בין הורי הילד בחלקים שווים.

דמי טיפול

זהו הסכום שעל אב לשלם לאם עבור טיפולה הישיר המסור, והזמן אותו היא מקדישה לטיפול בילדיהם המשותפים. כלומר, חיוב זה יחול במקרה והקטינים אינם במסגרת של מעון / מטפלת וכיוצ"ב, אלא מטופלים ישירות על ידי אימם.

השרות הצבאי

למרות החובה לזון את הילד בהיותו קטין בלבד, בתי המשפט הרחיבו את תקופת החיוב כך שבתקופת השרות הצבאי או דומיו, הורה ימשיך לדאוג לצורכי ילדיו. נהוג להוריד את תשלום המזונות לכדי שליש מגובה התשלום ששולם ערב הגיוס.

תשלומים נוספים

bottom of page