top of page
אפוטרופסות, אפוטרופוס, צוואה, ירושה, עורך דין לצוואות

אפוטרופסות - בכל גיל

תהליך האפוטרופסות יכול להתקיים באחד משני מצבים. ראשית, כל תינוק שנולד, הוריו הם האפוטרופסים האחראים על שלמותו ורווחתו הגופנית והנפשית.  ולכן הם למעשה אפוטרופסיו הטבעיים. שנית, נהוג למנות אדם הנקרא "אפוטרופוס " עבור מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו ולמעשה אינו כשיר משפטית לנהל את ענייניו (לעניין

זה ראו "חוק הכשרות המשפטית"). 

כאשר קיים חשש בידי ביהמ"ש שבהעדר אפוטרופוס, עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם ובמידה  שקיימות נסיבות מיוחדות בהן האדם אינו יכול לדאוג לענייניו, לקבל החלטות על גופו, ענייניו האישיים  ורכושו או לגרום לביצוען באופן אישי אז ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאותו אדם.

מי יכול לשמש כאפוטרופוס 

 • אדם יחיד או מספר אנשים יחידים 

 • תאגיד 

 • האפוטרופוס הכללי (נציג המדינה).

 • ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה.
   

למי ממנים אפוטרופוס ?

 • לקטין שאחד מהוריו או שינהם מתו או שהוכרז/ו פסול/י-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מאחד מהם ו/או משניהם, או שאפוטרופסותם הוגבלה או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן.

 • לפסולי-דין (כפי שהוגדרו בחוק).

 • לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.
   

 • לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו.
   

 • לעובר כשהאם הנו/שאת אותו אינה מתפקדת מסיבה כלשהי.
   

 • אפוטרופוס לדין – מינוי עו"ד לקטין שהוריו מתקוטטים על גבו וקיים חשש שהם זונחים את חובותיהם כלפיו.
   

על מנת לוודא כי הצורך במינוי האפוטרופוס אכן מתקיים , ולמעשה להצדיק  את שלילתם הזכות של אדם להחליט ו/או לבצע פעולות בעלות תוקף משפטי, בית המשפט נעזר בחוות דעתו של עו"ס, הבוחן את פרטיו של החסוי ושל המבקש להתמנות כאפוטרופוס, וממליץ על דבר המינוי לבית המשפט. 

גם לאחר שבית המשפט ממנה אפוטרופוס באמצעות צו מינוי, האפוטרופוס נתון לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי. 
 

האפוטרופוס נדרש לפעול במילוי תפקידו לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין.  האפוטרופוס מוסמך לעשות את כל הדרוש לשם מילוי תפקידיו אולם , ישנן פעולות מסוימות שעל האפוטרופוס לפנות לקבלת אישורו של בית המשפט טרם ביצוען. כמו כן אין האפוטרופוס מוסמך לפעול בשם החסוי, בפעולות בהן יש ניגוד עניינים ללא אישורו של בית המשפט או של אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו (לדוגמה האפוטרופוס אינו יכול לרכוש עבור עצמו את ביתו של החסוי או להשתלט על רכושו. פעולות אלה נתונות לפיקוח ביהמ"ש ודורשות את אישורו).
 

bottom of page