top of page
עו"ד בסרמן צביקה, עו*ניכור הורי, עו*צוואות, עו*ירושה, ו*דיני משפחה, עו* מזונות, עו*מישמורת

מזונות במבט בינ"ל משווה/עו"ד בסרמן צביקה

העיסוק בשאלת המזונות אצל יהודים במדינת ישראל וחבותו האבסולוטית של האב בתשלום מזונות ילדיו עד גיל  6 (בהתאם לפרשנות ביהמ"ש העליון בבע"מ 919/15 לדין האישי), כמו גם פסיקות שונות של ביהמ"ש הקובעות חיוב מזונות שאינו שוויוני בין הגבר לבין האישה, מחייב אותנו לבחינת דיני מזונות במבט בינ"ל על מנת שנוכל לנסות ולהבין מהו השוני הנדרש במשפט הישראלי וכיצד להחילו.​

במשפט האנגלי נתפסת החובה לתמוך בילד כחובה עצמאית של ההורה כלפי ילדו, וזאת תוך התחשבות בצורך של ההורה להתקיים בכבוד.

בשיטה זו נקבע גובה המזונות על פי הכנסתו של ההורה הלא משמורן והוא יהיה חייב ב- 15% מגובה הכנסתו עבור ילד אחד ועד לרף מקסימאלי של 25% בהתאם למספר הילדים, כמו כן במידה וההורה הלא משמורן חולק את נטל הטיפול בילדים כך שהם נמצאים באחריותו 52 לילות ומעלה, תנוכה 1/7 מסכום התמיכה הכלכלית בה הוא חייב, כאשר סכום הניכוי יגדל עד למחצית ככל שהילדים נמצאים בחזקתו מספר רב יותר של לילות. 

בנוסף, באם להורה המשמורן משפחה שנייה יחושבו דמי התמיכה הכלכלית בילדי המשפחה הראשונה מהסכום הפנוי וזאת לאחר קיזוז סכום התמיכה בילדי המשפחה השנייה.​

במשפט האוסטרלי נקבעים דמי התמיכה בכמה שלבים תוך התחשבות בהכנסת שני ההורים.

תחילה מחשבים את סך ההכנסות הפנויות של ההורים והאחוז היחסי שכל אחד תורם לה. גם כאן, כמו במשפט האנגלי, ינוכה מההכנסה הפנויה הסכום המיועד לקיום ילדי ההורה הלא משמורן ממשפחתו השנייה באם קיימת. לאחר מכן בודקים מהו חלקו (מספר הלילות שבאחריותו) ותרומתו (עלות גידול הילדים) של כל הורה בגידול הילדים.

בדיקה נוספת אותה יש לבצע היא עליות גידול הילדים המהוות אחוז קבוע מההכנסה המשותפת של ההורים כך שעלות גידול של ילד ראשון גבוהה מעלות גידולו של ילד שני, שלישי וכו'.

חישוב חלקו היחסי של כל הורה יעשה כך שמחלקו היחסי של כל הורה בעלויות גידול הילדים יופחת חלקו היחסי בהכנסה המשותפת, ההורה שחלקו היחסי חיובי ישלם דמי תמיכה למשנהו. גובה דמי התמיכה נקבע  בהכפלת חלקו היחסי בסכום העלות.

במשפט הקנדי גובה דמי התמיכה תלוי במספר הילדים הזכאים לתמיכה ובהכנסתו של ההורה הלא משמורן. הכנסת ההורה הלא משמורן תחומה כך שהכנסתו מעבר או מתחת לרף מוגדר אינה נכללת בחישוב דמי התמיכה בילדים, והוצאות חריגות יוטלו על שני ההורים באופן יחסי להכנסתם.​

במשפט האמריקאי גובה התמיכה הכלכלית בילד מחושב על פי הכנסתו המלאה של ההורה הלא משמורן כאשר מרכיב זמן הטיפול בילד מקטין מגובה חבותו של ההורה הלא משמורן. זכויות ילדי המשפחה הראשונה אינן נפגעות או למצער שוות לזכויות ילדי המשפחה השנייה.

החוק הפדראלי הטיל על כל מדינה לקבוע קווי יסוד לתמיכה בילדים בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל מדינה ומדינה, כך שכיום ישנן שלוש גישות עיקריות: The income shares model, The percentage of income model  , Melson model.

נראה איפה, כי בעוד שבמדינת ישראל חיוב המזונות הינו "דתי" במהותו , מדינות שונות, אימצו שיטות שונות  הנשענות על פרמטרים אזרחיים לחישוב דמי המזונות הראויים לילד על מנת שצרכיו יתמלאו, תוך התחשבות בגובה ההכנסות הפנויות של שני הוריו ומעמדם כמשמורנים.

 

בבליוגרפיה:

Australian Government- Child support agency  

https://processing.csa.gov.au/ChildSupportFormula/CareEstimator.aspx

צור קשר

התקשר לקביעת מפגש היכרות וייעוץ

03-5442266

bottom of page