top of page

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה, *להתנגדות לצוואה, * להגשת התנגדות, *לצוואה, * תותח לצוואות, איך להגיש התנגדות לצוואה, *מצויין במרכז, *מצויין במרכז למשפחה, *מצויין ל* במרכז, * למשפחה ה*, *עורך דין לגירושין, *למזונות, *דיני משפחה, *ירושה

במרבית המקרים המצווה, שלרוב חשב רבות על צוואתו טרם כתיבתה, יודע במדוייק מה רצונו והזכיר בה את כל היורשים והמוטבים הראויים בעיניו לקחת חלק בעזבונו.


אולם קיימים גם מקרים בהם אדם שצפה וציפה להיות חלק מצוואתו של המנוח, מתאכזב מן הצוואה. לדעתו, חלקו היה צריך להיות שונה, או שהוא חושד שהופעלו על המצווה לחצים, או שהוא טוען לזיופה וכד'. במקרים כאלה ניתן להגיש בבית המשפט התנגדות לצוואה.

מהם התנאים והנימוקים להתנגדות לצוואה?

אחר פרסומה של בקשה לצו קיום צוואה , ניתן להגיש התנגדות לקיומה. 

החוק קובע מהם המקרים בהם ניתן להגיש התנגדות:

  • הנפטר הותיר אחריו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה.

  • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר, עקב מצבו הבריאותי/
    נפשי/מנטלי.

  • נפלו בצוואה פגמים מהותיים ו/או פורמליים.

  • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת,  לחץ, איום או כפיה או שיש חשד לזיופה.

  • אחד הנהנים מהצוואה לקח חלק בניסוחה או פעל מאחורי הקלעים לעשייתה
    או היה עד לחתימה עליה.

מדוע צריך עורך דין שמתמחה בתחום?

עו"ד להתנגדות לצוואה, עורך דין מומלץ לצוואות וירושות, עורך דין מומלץ לניסוח צוואה, עו"ד לצוואה ויפו כח

הגשת התנגדות לצוואה אינה הליך פשוט שכן בית המשפט מקנה משקל נכבד לרצונו האחרון של הנפטר כפי שהוצג בצוואתו. כדי לבטל צוואתו של אדם דרושות הוכחות לטיעוני המתנגדים לה. עורך דין  לענייני משפחה,  ועו"ד בסרמן בפרט,  בקיא ומיומן בתחום הצוואות והירושות ידע להנחות את לקוחותיו מהן ההוכחות הנדרשות וכיצד להשיגן או לחילופין ידע להגן היטב על צוואה שהוגשה כנגדה התנגדות.
 

bottom of page